Poistná udalosť?

Nastala u Vás poistná udalosť? Postupujte nasledovne.

V prípade akéhokoľvek poistného hlásenia z poistenia Credit Life (poistenie splátok a faktúr) je potrebné predložiť:

 • Podrobne vyplnené tlačivo Poistné hlásenie CREDIT LIFE-ME alebo Poistné hlásenie CREDIT LIFE-MEI (Vyhlásenie osoby uplatňujúcej si nárok), potvrdené podpisom osoby uplatňujúcej si nárok na poistné plnenie.
 • Kópiu Prihlášky do poistenia.
 • Úradne overenú kópiu Vášho dokladu totožnosti (Občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť) alebo Vášho rodného listu.
 • Kópie lekárskych správ zo všetkých vyšetrení, ktoré ste podstúpili v súvislosti s poistným hlásením.
 • Kópia lekárskej správy z prvotného ošetrenia po úraze, v prípade poistného hlásenia z dôvodu úrazu.
 • Kópie lekárskych správ zo začiatku zdravotných ťažkostí, v prípade poistného hlásenia z dôvodu choroby.
 • Kópie lekárskych správ zo všetkých prípadných hospitalizácií, ktoré ste podstúpili v súvislosti s poistným hlásením.
 • Kópie všetkých policajných správ, ak bola daná udalosť vyšetrovaná políciou. (Požiadavka na zaslanie lekárskych správ neplatí v prípade poistného hlásenia z dôvodu nedobrovoľnej straty zamestnania)

V prípade úmrtia naviac blízka osoba predkladá:

 • Úradne overenú kópiu úmrtného listu.
 • Kópiu Listu o prehliadke mŕtveho.
 • Kópiu záverečnej správy z hospitalizácie, ak úmrtie nastalo v zdravotníckom zariadení.

V prípade Úplnej trvalej invalidity je naviac potrebné predložiť:

 • Lekársku správu detailne popisujúcu Váš súčasný zdravotný stav.
 • Dôkaz o Vašom riadnom zamestnaní v deň úrazu alebo v prvý deň choroby, ktoré boli príčinou Vašej úplnej trvalej invalidity.
 • Kópiu Rozhodnutia a kópiu Lekárskej správy zo Sociálnej poisťovne, na základe ktorej Vám bola priznaná invalidita.

V prípade Úplnej dočasnej invalidity je naviac potrebné predložiť:

 • Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti vystavené Vaším ošetrujúcim lekárom.
 • Kópiu oznámení o úhrade dávok dôchodkového poistenia alebo iných sociálnych dávok, ktoré dostávate v súvislosti s Vašou úplnou dočasnou invaliditou od jej začiatku.
 • Ak ste zamestnaný: kópiu pracovnej zmluvy a potvrdenie od Vášho zamestnávateľa potvrdzujúce skutočnosť, že nevykonávate prácu v dôsledku Vašej úplnej dočasnej invalidity.
 • Ak ste podnikajúca fyzická osoba: kópiu dokladu o oprávnení podnikať a Vašej poslednej úhrady dávok sociálneho poistenia a dane z príjmu.

V prípade Nedobrovoľnej straty zamestnania je naviac potrebné predložiť:

 • Kópiu Vašej pracovnej zmluvy potvrdzujúcej, že ste boli naposledy zamestnaný na dobu neurčitú (pri ďalších poistných udalostiach môže byť aj na dobu určitú) u jedného zamestnávateľa v súkromnom alebo verejnom sektore s najmenej 30 hodinovým týždenným pracovným časom počas posledných 12 po sebe nasledujúcich mesiacov alebo u dvoch zamestnávateľov za tých istých podmienok nepretržite aspoň 24 mesiacov.
 • Kópiu výpovede danej Vám zamestnávateľom s uvedením jej dôvodu (iba § 63 ods. 1 písm. a) až c) Zákonníka práce).
 • Kópiu príslušného potvrdenia o Vašom zaradení do evidencie nezamestnaných na príslušnom úrade práce.
 • Kópiu príslušného rozhodnutia o tom, že Vám bola priznaná podpora v nezamestnanosti alebo iné dávky sociálneho charakteru štátnej sociálnej podpory nahrádzajúce podporu v nezamestnanosti.
 • Vaše čestné prehlásenie, že ste neodmietli inú vhodnú prácu, resp. zamestnanie ponúknuté Vám Vašim posledným zamestnávateľom, že Vašim posledným zamestnávateľom nebola Vám blízka osoba, že ste neboli jeho väčšinovým akcionárom, ani členom predstavenstva alebo členom dozornej rady.

Pre doručenie Poistného hlásenia máte na výber dve možnosti:

 • Písomne: prostredníctvom Slovenskej pošty, na adresu, ktorá je uvedená nižšie
 • Osobne: na adresu, ktorá je uvedená nižšie
 • Elektronicky: prostredníctvom zákazníckej zóny www.mojmetlife.sk ako registrovaný klient
Doručenie Poistného hlásenia prostredníctvom e-mailu, z dôvodu vašej bezpečnosti, neakceptujeme.

Korešpondenčná adresa:

MetLife
Pribinova 10
811 09 Bratislava