Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ

Prevádzkovateľom online služby sikovnarezerva.sk („prevádzkovateľ služby“) je spoločnosť ELET, s.r.o., Gorazdova 24, 811 04 Bratislava, IČO: 31 394 981, ktorá vykonáva finančné sprostredkovanie ako podriadený finančný agend („PFA“) v zmysle § 9 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon č. 186/2009 Z. z.“) na základe zmluvy so samostatným finančným agentom („SFA“), spoločnosťou Evento, s. r. o., Goralská 40, 851 01 Bratislava, IČO: 45 702 144.

V procese spracúvania osobných údajov spoločnosť ELET, s.r.o., vystupuje ako Sprostredkovateľ a osobné údaje spracúva na základe poverenia a zmluvy uzatvorenej s SFA a finančnými inštitúciami.

Účel a právne základ spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ služby spracúva osobné údaje za účelom vykonávania finančného sprostredkovania a zdokumentovania jednotlivých činností finančného sprostredkovania. Právnym základom na spracúvanie je plnenie poverenia a zmluvy o spracúvaní osobných údajov v mene SFA. Samostatnému finančnému agentovi pri výkone finančného sprostredkovania vyplývajú povinnosti zo zákona č. 186/2009 Z. Z. ako aj zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov.

Dotknuté osoby

Dotknutými osobami, teda osobami o ktorých prevádzkovateľ služby spracúva osobné údaje sú potenciálni klienti, klienti, záujemcovia o informácie o produktoch a službách.

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Rozsah osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ služby spracúva je daný návrhom poistnej zmluvy s finančnou inštitúciou. Ide najmä o nasledovné údaje:

Prevádzkovateľ služby nespracúva osobitnú kategóriu osobných údajov. Poskytnutie správnych a pravdivých osobných údajov je dobrovoľné a potrebné pre uzatvorenie a plnenie poistnej zmluvy. V prípade neposkytnutia požadovaných údajov nedôjde k naplneniu účelu spracúvania.

Bezpečnosť osobných údajov

Prevádzkovateľ služby zodpovedá v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za bezpečnosť osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané prostredníctvom automatizovaných a čiastočne automatizovaných prostriedkov spracúvania, pričom sa uplatňujú primerané technické, organizačné a personálne bezpečnostné opatrenia. Osobné údaje spracúvajú len osoby oprávnené na spracúvanie, ktoré sú náležitým spôsobom poučené.

Automatizované rozhodovanie, profilovanie a prenos do tretích krajín

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom služby nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, profilovaniu a ani k prenosu údajov dotknutých osôb do tretích krajín.

Lehota uchovávania osobných údajov

Spoločnosť uchováva osobné údaje po dobu 10 rokov od zániku zmluvy o poskytnutí finančnej služby.

Poskytovanie údajov tretím stranám

V procese spracúvania dochádza k toku údajom a údaje sú poskytované tretím stranám:

Ďalšími príjemcami osobných údajov sú resp. môžu byť: Národná banka Slovenska, orgány činné v trestnom konaní, notári, advokáti.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

V prípade otázok a dotazov ohľadne spracúvania osobných údajov, ako aj v prípade uplatnenia si práv môžete dotknutá osoba kontaktovať SFA prostredníctvom mailovej adresy evento@evento.sk alebo písomne na korešpondenčnej adrese Evento, s. r. o., Goralská 40, 851 01 Bratislava.

Platnosť a zmeny znenia

Znenie a obsah informácií o spracúvaní osobných údajov je prevádzkovateľ služby oprávnený meniť, dopĺňať a aktualizovať, reflektujúc tak legislatívne zmeny, či zmeny v účeloch a podmienkach spracúvania osobných údajov.

Verzia 1.0, v platnosti od 1.11.2020